کتاب زندگی

نمی دانم سایه اش بود
یا او خود سایه ای بود

که از خوابم جدا نمی شد

نمی دانم

با این همه

سخت قلمم را می فشارم

باید

تا می توانم

بنویسم

معجزه ای می شود آخر ! 

/ 6 نظر / 6 بازدید
سید محمد مرکبیان

[لبخند]

مثل هیچکس

کمی پایین تر از خورشید روی دیوار کهنه عشق همه ی من پاک شده قبل از آنکه من به پایان برسم مهم این بود فرقی نمی کند... اما فرق می کرد!

آنا

امیدوارم خورشید قلبم سالها در مدار خویش دور از هر شب و ساهی بدرخشد این یعنی امید یعنی زندگی حتی اگر تمام برگ برگ دفتر زندگی ام سیاه باشد مهم نیست زیرا امید هنوز زنده است و از قلم سفیدم برای نوشتن تو این دفتر سیاه استفاده می کنم.........تا آنجا که پر شود از روح سپیدی..............[دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست]

آنا

نفیسه حمداله پور

امشب نسیم ابرهای سفیدآلوده به غبار را پس زده وماه را به جایشان نشانده! اما دلم به جای ابرها با نسیم به رقص آمده وبالهای سفید آغشته به نور خدا به من قدرت پرواز داده!و من با دلم با نسیم و با ماه به یاد عشقم چه با ناز میرقصم. خیلی جلب بود وخواندنی وآهنگ روح نواز. با تشکر .

ترانه

افکار سنگین ذهنم به سختی قلمم ؛ با معجزه ای در مشتم ؛ با هوایی که بازدم نفس های او بود ؛ نفس می کشید..............