کتاب های من در نمایشگاه کتاب تهران

دست هایت را در کلمه هایم فرو کن/ سیدمحمد مرکبیان، نشر مروارید/ راهروى ١١، غرفه ٣
***
چون گناهى آویخته در تـو/ مرام المصرى، ترجمه سیدمحمد مرکبیان، نشر چشمه/ انتهاى راهروى ٣١، غرفه ۵٠
***
دو لک لک بى خواب/ چاپ دوم با ویرایش جدید، سیدمحمد مرکبیان، نشر نیماژ / راهروى ۴، غرفه ٢۵
/ 0 نظر / 56 بازدید