دیگر در بلوط نیستم..

کافه رستوران بلوط همچنان پا برجاست، تنها با این تفاوت که من سهم خودم را واگذار کرده و خارج شده ام. این را برای دوستانی نوشتم که در این یکی دو ماه اخیر برام پیام دادند و یا نوشتند که مرکبیان آمدیم و نبودی و یا کی هستی که بیاییم؟

مرکبیان مثال گذشته مکان و زمان را بیخیال شده و تقریبا دیگر هیچ کجا نیست ؛).

/ 2 نظر / 42 بازدید
انوشه گلبن

زخم سر بسته خودش درد ناک نیست وقتی سرش را باز می کنند دردیاست درد

دلارام

بر مداره صفر درجه بایست . . . . .